Πληροφορίες

Επίσημος διανομέας της WIWE στην Ελλάδα
Όροι χρήσης της κατασκευάστριας εταιρείας αναφορικά με το προϊόν

 

Συστήνεται να ακολουθούνται πιστά οι οδηγίες του κατασκευαστή για την αποτελεσματική χρήση του προϊόντος. Σε καμία περίπτωση το παρόν και οι ληφθείσες μέσω αυτού μετρήσεις, δεν υποκαθιστούν την γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού, τον οποίο θα πρέπει τακτικά να συμβουλεύεται ο εκάστοτε χρήστης. Η Ιnfoquest Tecnologies δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη, θετική ή αποθετική ζημία ή προσωπικό τραυματισμό που τυχόν προκύπτουν από ανακριβή αποτελέσματα των μετρήσεων, μη προβλεπόμενη λειτουργία και μη προβλεπόμενη χρήση ή συντήρηση, που με οποιοδήποτε τρόπο σχετίζονται με την παρούσα συσκευή.

 

Copyright © Info Quest Technologies S.A. All rights reserved.